Garanciális feltételek

1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján annak mellékletében felsorolt jótállásköteles termékekre a vállalkozásnak jótállást kell vállalnia. A kötelező jótállás kötelezettje az a vállalkozás, akit a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez, tehát a terméket forgalmazó vállalkozás (terméket eladó kereskedő, szakkereskedő).

2. A jótállás időtartama:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra történő átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a terméket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

3. A Korm. rendelet alapján jótállási igényt kizárólag fogyasztónak minősülő vásárló érvényesíthet. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

4. Kötelező jótállás keretébe tartozó hiba esetén a jótállási időtartam alatt a fogyasztót a meghibásodott termék vonatkozásában választása szerint megilleti a termék kijavítása vagy kicserélése a jogszabályban rögzítettek szerint. A jogszabályban meghatározottak alapján a fogyasztó választása szerint a termék vételárának arányos leszállítását igényelheti, vagy el is állhat a szerződéstől. A fogyasztó jótállási jogainak gyakorlásával összefüggésben a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

5. A vállalkozás mentesül a jótállási kötelezettsége alól – kivéve a vásárlástól/üzembe helyezéstől számított 3 munkanapon belüli rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba bejelentését –, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék fogyasztó részére történő átadását/üzembe helyezését követően a termék nem rendeltetésszerű használatából, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából, a szakszerűtlen üzembe helyezésből (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), a termék helytelen tárolásából, helytelen kezeléséből ered, elemi kár, természeti csapás, vagy erőszakos külső behatás, átalakítás miatt keletkezett.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A vállalkozó jótállási kötelezettségébe nem tartoznak azok az alkatrészek, amelyeknél a meghibásodás a jótállási időn belül a helyes kezelés, karbantartás szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása következtében áll elő, kivéve a gyártási hiba esetét.

6. A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett szerviznél közvetlenül is érvényesítheti. Jótállási igényt az a fogyasztó érvényesíthet, aki a termékkel és érvényes Jótállási jeggyel rendelkezik. A jótállási igény elsődlegesen a jótállási jegy bemutatásával érvényesíthető annál a vállalkozásnál, ahol a terméket a fogyasztó megvásárolta. Amennyiben a jótállási jegy vásárló részére történő rendelkezésre bocsátása elmaradt, úgy a jótállás az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthető.

7. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás/kicserélés időtartama meghaladja a 15 napot, akkor a vállalkozás köteles tájékoztatni a fogyasztót ennek várható időtartamáról. Ez a tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történhet meg.

8. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő jogainak érvényesítését, így különösen a kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési igényeinek érvényesítését.

9. A jótállás érvényesítése és teljesítése során a személyes adatok kezelésére az alábbi adatkezelési tájékoztató vonatkozik:

Felelős szerv / az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

A jótállással és annak érvényesítésével, valamint teljesítésével kapcsolatos személyes adatok jogszerű kezeléséért a jótállásra köteles vállalkozás felelős. Ha a vásárlónak bármilyen kérdése vagy aggálya van adatainak kezelésével, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatban, a STIHL központ adatvédelmi tisztviselőjével az alábbi elérhetőségen bármikor kapcsolatba léphet: adatvedelem@stihl.hu

Személyes adatok feldolgozása

A vásárló által bejelentett jótállási igény teljesítéséhez általában a következő adatokra van szükség:

 1. az érintett készülék sorozatszáma
 2. a STIHL kereskedő által kiállított jótállási jegy, annak hiányában a vásárláskor kiállított számla bizonylatának másolata
 3. a termék hibájának részletei
 4. fogyasztó elérhetőségének adatai (név, cím, cég, e-mail cím, telefon- vagy faxszám).

Az adatok címzettje

A kezelt személyes adatok általánosságban nem kerülnek továbbításra harmadik személyek részére, kivétel, ha a jótállási kötelezettség teljesítése érdekében a vállalkozás azokat más szakkereskedőnek, szerviznek, esetlegesen a STIHL központnak megküldi.

Adatátadás kizárása harmadik országokba felé

Személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba (olyan államba, amely nem tagja sem az Európai Uniónak, sem az Európai Gazdasági Térségnek) és/vagy nemzetközi szervezeteknek.

Az adatkezelés céljai és jogalapja

Az adatok kezelése, tárolása a jótállási kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vállalkozás jótállásra jogszabály alapján köteles, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja. A Stihl arra törekszik, hogy a jótállással kapcsolatos szolgáltatási folyamatait folyamatosan hatékonyan és ügyfélbarát módon alakítsa ki, a személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek).

Az adatkezelés időtartama

Személyes adatok kezelése és tárolása mindaddig megvalósul, ameddig az a szerződéses, illetve jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

A vásárló jogai

A vásárlót, mint adatkezeléssel érintett személyt az alábbi jogok illetik meg:

 • Az tárolt személyes adataival kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog a GDPR 15. cikke értelmében.
 • A hibás adatok helyesbítéséhez vagy a helyes adatok kiegészítéséhez való jog a GDPR 16. cikkének értelmében.
 • A tárolt adatok törlésének joga a GDPR 17. cikke értelmében, feltéve, hogy nem áll fenn az adatok megőrzésére vonatkozó törvényi vagy szerződéses kötelezettség.
 • Az adatok kezelésének korlátozásához való jog a GDPR 18. cikkének értelmében.
 • Az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke értelmében.
 • A panasztételhez való jog az illetékes felügyeleti hatóság felé.

A vásárló a fent felsorolt jogok gyakorlása érdekében, valamint kérdés vagy panasz esetén a terméket eladó kereskedőhöz fordulhat.

 

2023. november